PRIVATUMO POLITIKA

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų bei kituose teisės aktuose numatytų taikytinų reikalavimų.

1.  BENDRA INFORMACIJA

1.  Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis APPS mobiliąja programėle.

2.  Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad sužinotumėte, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kokias turite teises. Privatumo politika yra taikoma visiems asmenims, kurie naudojasi APPS mobiliąja programėle.

3.  Jeigu naudojatės mobiliąja programėle, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka.

4.  Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, mobiliąja programėle naudotis negalite.

5.  Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „GRT“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 300589377, Kirtimų 69, LT-02244, Vilnius. Duomenų tvarkytojas UAB „GRT“, juridinio asmens kodas 300589377, Kirtimų 69, LT-02244, Vilnius

 

2.  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

1.  Savo veikloje tvarkydami asmens duomenis, vadovaujamės šiais principais:

1.  Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas – asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.

2.  Tikslo apribojimo principas – asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

3.  Tikslumo principas – asmens duomenys tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi.

4.  Duomenų kiekio mažinimo principas – renkami tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi.

5.  Vientisumo ir konfidencialumo principas – asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

6.  Saugojimo trukmės apribojimo principas – asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

3.  ASMENS DUOMENŲ RINKIMO BŪDAI

1.  Jūsų pateiktus asmens duomenis, kai naudojatės mobiliąja programėle ir (arba) tais atvejais, kai parašote mums ar bendraujate su mūsų komanda, pateikdami užklausas, nusiskundimus, komentarus ar kt. Tais atvejais, kai susisiekiate su mumis raštu arba el. paštu, išsaugome susirašinėjimo duomenis.

4.  KOKIUS ASMENS DUOMENIS APIE JUS RENKAME IR KOKIAIS TIKSLAIS

1.  Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

1.  Registruojantis mobiliojoje programėlėje renkami šie duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas.

2.  Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis mobiliąja programėle, ar kitu būdu (raštu, e. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenimis, kuriuos Jūs pateikėte šios Privatumo politikos 4 punkte nurodytais būdais, jeigu tų duomenų negalima atskirti tarpusavyje arba toks atskyrimas pareikalautų neproporcingai didelių pastangų.

5.  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

1.  Turėdami Jūsų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus, priminimus, reklamą ir informaciją apie mūsų paslaugas. Jeigu Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo mobiliosios aplikacijos rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais.

2.  Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs taip pat suteikiate leidimą su Jumis susisiekti atitinkamomis ryšio priemonėmis.

3.  Jeigu registruodamiesi davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kada galėsite atšaukti šį duotą sutikimą tam tikriems arba visiems veiksmams prisijungę prie savo paskyros. Norėdami atsisakyti naujienlaiškių, Jūs galite paspausti naujienlaiškio atsisakymo nuorodą pačiame naujienlaiškyje, galite nuimti sutikimo požymį savo mobiliojoje aplikacijoje.

4.  Siekdami Jus identifikuoti, prašome nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą bei kitus registracijos duomenis.

5.  Jeigu Jūs atšauksite savo sutikimą, mes kuo greičiau nutrauksime Jūsų duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.

6. KITI INFORMACINIAI PRANEŠIMAI

1.  Tam tikri mūsų siunčiami pranešimai nėra laikomi tiesiogine rinkodara (reklama). Jeigu esate atlikę mokėjimus mūsų mobiliojoje aplikacijoje, galime Jums siųsti pranešimus apie mokėjimo statusą (apmokėta/ nepavyko apmokėti).

7.  KAM IR KODĖL MES TEIKIAME JŪSŲ DUOMENIS

1.  Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų. Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais.

2.  Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.

3.  Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

4.  Jūsų duomenis gali peržiūrėti: darbuotojai, prižiūrintys mobiliosios aplikacijos veikimą ir turinį; Mobiliosios programėlės turinio valdymo sistemos ir talpinimo paslaugų teikėjai; Mobiliosios programėlės analitikos paslaugų teikėjas Google; Mobiliosios aplikacijos rinkodaros, reklamos kampanijų priežiūros paslaugų teikėjas, kiek tai būtina reklamos ir rinkodaros organizavimo tikslais; Partneriai, teikiantys programavimo, ir kitas IT paslaugas; Tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo paslaugų teikėjai.

5.  Partneriai, kurie turi galimybę peržiūrėti Jūsų duomenis, neturi teisės jų naudoti kitais negu paslaugų teikimo mums tikslais.